นางโพยมรัตน์ ทนันชัย

ชื่อกิจการ : นางโพยมรัตน์ ทนันชัย
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าหนัง
ประธานกลุ่ม/ชื่อเจ้าของกิจการ : นางโพยมรัตน์ ทนันชัย
ที่อยู่ : ม.8 ต.เหมืองแก้ว    อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 095-4746584