แม่อำภากล้วยฉาบ

ชื่อกิจการ : แม่อำภากล้วยฉาบ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบ
ประธานกลุ่ม/ชื่อเจ้าของกิจการ : นางอัมภา ชุดเงิน
ที่อยู่ : ม.1 ต.เหมืองแก้ว    อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 086-1954018