ชมรมเหม่าฝั้ว

ชื่อกิจการ : ชมรมเหม่าฝั้ว
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่มมิลรี่ ,ชาอินคา
ประธานกลุ่ม/ชื่อเจ้าของกิจการ : นางมฐกนกษวรรณ ธนจรัสพงค์
ที่อยู่ : ม.7 ต.ริมใต้    อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 098-7901765