กลุ่มสตรีท่าไคร้

ชื่อกิจการ : กลุ่มสตรีท่าไคร้
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ยาหม่อง
ประธานกลุ่ม/ชื่อเจ้าของกิจการ : นางอรอวล เคลือบคลาย
ที่อยู่ : ม.2 ต.แม่สา    อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 082-1829034