สุดยอด

ชื่อกิจการ : สุดยอด
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกลาบ
ประธานกลุ่ม/ชื่อเจ้าของกิจการ : นายมนัส  แสงคำ
ที่อยู่ : 19/1 ม.3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 081-6647144